FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL

București, Sector 4, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1,

Tronson 3, bloc B2, etaj 1

J40/12809/2005, (CUI) 17801399

 

Stimată doamnă/Stimate domn

 

FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în București, sectorul 4, Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1, tronson 3, bloc B2, etaj 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/12809/2005, având cod unic de înregistrare C.U.I. 17801399 (denumită în continuare ”Societatea”), în calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,

 

Vă aducem la cunoștință următoarele:

 

Societatea va colecta și va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: datele de identificare și datele de contact (numele și prenumele, seria și numărul Cărții de Identitate, adresa de corespondență electronică / numărul de telefon mobil), informații privind locul de muncă (funcția și vechimea în muncă), informații privind studiile absolvite și certificările deținute (instituții de învățământ, examene promovate).

 

Scopul/scopurile prelucrării datelor și temeiul juridic: după caz, încheierea valabilă a convențiilor, desfășurarea activităților și exercitarea drepturilor sau a intereselor legitime, conform Articolului 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare ”GDPR”).

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate, în esență, astfel: după caz, prin convenții scrise sau prin sisteme și platforme informatice.

 

Destinatarul datelor cu caracter personal este Societatea.

 

Datele nu vor fi transferate și către alți destinatari, orice decizie în acest sens urmând a fi condiționată de exprimarea consimțământului explicit.

 

Datele sunt colectate în baza obligației legale/contractuale de a furniza date cu caracter personal.

 

Intervalul de timp în care datele vor fi stocate este de: după caz, fie durata necesară pentru desfășurarea activităților întemeiate pe raporturi contractuale, fie un interval maxim de 5 (cinci) ani.

 

Societatea recunoaște și garantează, între altele, principalele drepturi aplicabile în privința colectării/prelucrării cu caracter personal, respectiv:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de retragere a consimțământului;
  • dreptul de acces/rectificare/actualizare a datelor;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul de opoziție;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul de a formula plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date complete de contact pot fi găsite la adresa web dataprotection.ro

 

Drepturile sus-menționate și orice alte drepturi sau interese legitime circumscrise protecției datelor cu caracter personal pot fi exercitate prin simpla formulare a unei cereri comunicate Societății la adresa de corespondență sau adresa e-mail menționate la Contact.

 

Vă informăm asupra faptului că, prin activarea butonului ”Trimite” vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea de către Societate de Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, în conformitate cu cele prezentate anterior.